Om ASCOLDA - Sobre ASCOLDA

OL

DA

OM ASCOLDA

 

Dansk-Colombiansk Forening blev etableret i 1997 med det formål at forene herboende colombianere, danskere og andre interesserede som efterlever foreningens formål, der går ud på at få vores kulturer til at mødes gennem fælles sociale og kulturelle aktiviteter.

 

Foreningen er etableret på lovlig vis og er godkendt som en folkeoplysende forening af Københavns Kommunes Fritids og Kulturforvaltningen – for mere information læs foreningens vedtægter.

 

Du er velkommen til at navigere på vores hjemmeside for at få et bredere overblik over vores tidligere og kommende aktiviteter, hvor du har mulighed for at tilmelde dig disse.

 

Arbejdet i vores forening er frivilligt og kun gennem vores fælles samarbejde kan vi holde vores forening kørende.

 

FORMÅL

 

-  At samle colombianere og danskere, som ønsker at arbejde frivilligt for at fremme de sociale og kulturelle og venskabelige relationer mellem Colombia og Danmark.


-  At støtte og fremme mulighederne for kulturelle, uddannelses-, og sociale aktiviteter imellem de to lande.


-  At støtte medlemmer som ønsker at etablere lokale afdelinger af foreningen i andre dele af Danmark.


VEDTÆGTER FOR DANSK-COLOMBIANSK FORENING


 

§ 1. - FORENINGENS NAVN

 

1. Foreningens navn er: DANSK-COLOMBIANSK FORENING.


2. Dansk-Colombiansk Forening er uafhængig af politiske, religiøse eller økonomiske interesser.

 

§ 2. - FORENINGENS HJEMSTED

 

Foreningens hjemsted er beliggende i København, Danmark.

 

§ 3. - FORENINGEN FORMÅL - MEDLEMMERNES FORPLIGTETSER

 

1. At samle og støtte alle, der vil arbejde frivilligt for at fremme de sociale, kulturelle og venskabelige forhold mellem Danmark og Colombia.

 

2. Foreningens medlemmer kan oprette arbejdsgrupper, der tager sig af konkrete temaer eller projekter i overensstemmelse med   vedtægterne. Nævnte arbejdsgrupper kan modtage økonomisk støtte fra foreningens midler, såfremt bestyrelsen anser projektet for vedkommende, og såfremt mindst 90% af gruppens medlemmer er medlemmer af foreningen.

 

3. Det er medlemmernes pligt at sætte sig ind i Foreningens vedtægter og at overholde disse.

 

§ 4. - MEDLEMSKAB, KONTINGENT, MEDLEMSBEVIS

 

1. Enhver, der er bosiddende i Danmark, kan være medlem af foreningen, såfremt vedkommende overholder Foreningens vedtægter.

 

2. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent.

 

3. Bevis for medlemskab er betalingskvitteringern og denne skal fremvises for at få adgang til generalforsamlingerne. Den kan også forlanges forevist i forbindelse med foreningens øvrige aktiviteter.

 

§ 5. – EKSKLUSION

 

1. Det medlem, som ikke holder disse vedtægter efterretteligt eller handler utilbørligt med Foreningens midler eller ejendele, eller modarbejder foreningens formål og interesser, bliver ekskluderet.

 

2. Beslutningen om eksklusion tages af bestyrelsen.

 

§ 6. - RESTANCE OG UDTRÆTEDEN

 

1. Manglende indbetaling af kontingen medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

 

2. lntet medlem kan gøre krav gældende overfor foreningen efter automatisk udmeldelse eller eksklusion.

 

§ 7. – GENERALFORSAMLING

 

1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed i alle anliggender

 

2. Der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned hvert år, hvor budget og kontingent til foreningen forelægges og derefter godkendes af generalforsamlingen.

 

3. Der indkaldes til generalforsamling mindst 21, dage før dennes afholdelse og indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

 

4. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dato, tid og sted samt med fyldestgørende dagsorden, mindst indeholdende følgende:

 

·         Valg af dirigent

·         Godkendelse af dagsorden

·         Valg af stemmetællere

·         Formandens beretning

·         Kassererens fremlæggelse af regnskab

·         Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent

·         Valg af bestyrelsesmedlemmer

·         Valg af revisor

·         Indkomne forslag

 

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen på lige fod med andre sager, skal indsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

6. Forslag til ændring af foreningens nuvarende vedtægter skal sendes skriftligt til foreningens bestyrelse inden den 1. februar hvert år. Ændringer som forandrer de nuværende vedtægter, er kun godkendt, hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ændringerne. I modsat fald vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling, og hvor de foreslåede ændringer godkendes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtægtsendringer er dette eneste punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

 

7. Generalforsamlingen afgør alt andet ved simpelt stemmeflertal ved håndsroprækning

 

8. Ingen person kan deltage i stemmeafgivningen uden selv at være til stede på generalforsamlingen. Ingen person kan uden indgivelse til folmanden af gyldig grund til fravær ved generalforsamlingen med en frist på 4 dage før dennes afholdelse blive valgt.

 

§ 8. – BESTYRELSE

 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 stemmeberettigede personer: 1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 

2. Formanden vælges på Generalforsamlingen i ulige år.

 

3. Kassereren vælges på generalforsamlingen i lige år.

 

4. Resten af medlemmerne og revisoren vælges hvert år.

 

5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, der tages på generalforsamlingen.

 

6. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, og disse stilles til rådighed for alle Foreningens medlemmer på Foreningens hjemmeside.

 

7. Hvis et medlem af bestyrelsen med eller uden gyldig grund skulle udeblive fra 4 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, vil han/hun blive erstattet af en af suppleanterne.

 

8. Det er bestyrelsens pligt på behørig vis at sikre foreningens formue og løsøre.

 

9. Juridisk er bestyrelsesmedlemmerne underlagt dansk erstatningsret.

 

§ 9. – REGNSKAB

 

1. Foreningens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende.

 

2. Regnskabet vil vere åbent for gennemsyn af alle foreningsmedlemmer.

 

3. Kassereren er pligtig til på forlangende af bestyrelsens revisor eller statsautoriserede revisorer til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet.

 

4. Kontante midler ud over dem til daglig drift indsættes på en konto i et pengeinstitut på foreningens navn.

 

5. Tegningsret. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Ved beløb under 1.000,- kr. dog alene ved kassereren.

 

6. Kassereren har ansvaret for, at alle foreningens forpligtelser over for tredjemand opfyldes.

 

7. Kassereren forelægger en regnskabsoversigt til hvert bestyrelsesmøde. På generalforsamlingen forelægger denne et af revisoren revideret regnskab tilgodkendelse.

 

8. Regnskabet følger kalenderåret.

 

§ 10 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

1. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når formanden indkalder til en sådan eller når et flertal af bestyrelsesmedlermmerne forlanger det, eller når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom til formanden med specifikation af dagsorden.

 

2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter, at krav herom er formanden i hænde.

 

3. Det kræves, at det eller de medlemmer, som har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, er til stede på denne, med mindre der foreligger gyldigt forfald. I modsat fald erklæres den ekstraordinære generalforsamling for ugyldig.

 

4. Enhver beslutning på den ekstraordinære generalforsamling godkendes ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.

 

5. Ingen kan stemme uden at være til stede. Ingen fraværende person som ikke i forvejen har indgivet gytdigt forfald kan vælges.

 

§ 11.- HJEMMESIDE

 

1. Foreningens hjemmeside er www.ascolda.dk. Hjemmesiden varetages af mindst 2 foreningsmedlemmer, der udpeges af bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen monitorerer og godkender alle de temaer, der lægges ud på hjemmesiden.

 

3. Bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens indhold.

 

§ 12.- URAFSTEMNING

 

1. En urafstemning kan afholdes, såfremt bestyrelsen ikke kommer frem til en beslutning om en bestemt sag. Hvert stemmeberettiget medlem vil få tilsendt behørigt materiale og stemmeseddel.

 

2. Foreningens kasserer er stemmeteller.

 

§ 13.- FORENINGENS OPLØSNING

 

1. Foreningen kan kun opløses, såfremt to tredjedele af medlemmerne stemmer for en opløsning af foreningen på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

2. I tilfælde af foreningens opløsning vil alle Foreningens aktiver blive overdraget hovedkontoret for Dansk Røde Kors.

 

Disse vedtægter trådte i kraft umiddelbart efter deres godkendelse på den ordinære

Generalforsamling afholdt den 21. marts 2010 i København.

 

Medlemmer af den nuværende bestyrelses underskrifter:

 

 

John Daza                   Rosa Palacios                Beatriz Villegas

Formand                     Sekretær                     Kasserer

 

I tvivlstilfælde eller i tilfælde af uoverensstemmelse går den spanske version forud for den danske.

ACERCA DE ASCOLDA

 

La Asociación Colombo Danesa se fundó en 1997 con el fin de reunir a los colombianos residentes en Dinamarca, daneses y personas de otras nacionalidades que persiguieran el mismo fin de de la asociación, dirigido a la unión entre culturas a través de actividades sociales y culturales.

 

 

Somos una asociación legal - para más información ver nuestros estatutos. Les invitamos a navegar a través de nuestra página por las actividades que se han llevado a cabo durante los últimos tiempos y a inscribirse a las actividades que se proponen.

 

El trabajo en nuestra asociación es voluntario y solo con la colaboración de todos la podremos mantener activa.

 

OBJETIVOS

 

 

- Reunir a los colombianos y daneses, que deseen trabajar voluntariamente enpro de las relaciones sociales, culturales y de amistad  entre Colombia y Dinamarca.


- Apoyar y promover actividades culturales, educativas y sociales entre los dos paises.


- Apoyar a los miembros que deseen establecer secciones locales en otras zonas de Dinamarca. 


ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBO-DANESA


 

§ 1. – NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN


1. Nombre de la Asociación: Asociación Colombo-Danesa  (ASCOLDA).


2. La Asociación Colombo-Danesa es una asociación sin ánimo de lucro, independiente de todo interés religioso, político y económico.

 

§ 2. – DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN


La Asociación tiene su domicilio en Copenhague, Dinamarca.


§ 3. – OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN


1. Reunir y apoyar a quien quiera trabajar voluntariamente en actividades sociales, culturales y amistosas entre Dinamarca y Colombia.


2. Los miembros de la Asociación pueden crear grupos de trabajo que se ocupen de temas o proyectos concretos de acuerdo a estos estatutos y podrán recibir ayuda económica de los fondos de la Asociación si la Junta Directiva lo viera pertinente y

siempre y cuando el grupo de trabajo tenga un mínimo de 90% de personas que sean miembros de la Asociación.

 

§ 4. – AFILIACIÓN, CUOTA DE AFILIACION, DOCUMENTO DE AFILIACION


1. Cualquier persona domiciliada en Dinamarca puede ser miembro siempre y cuando persiga los  objetivos de la Asociación.


2. Cada miembro paga una cuota anual.


3. El documento de afiliación es el recibo de pago de afiliación y deberá presentarse para tener acceso a las asambleas. También podrá ser requerido en otras actividades de la Asociación.


§ 5. – EXCLUSION


1. Cualquier miembro que no se atenga a estos estatutos, que utilice indebidamente los recursos o bienes de la Asociación o que actúe en contra de los objetivos e intereses de la Asociación será excluido


2. La decisión de exclusión será tomada por la Junta Directiva.

 

§ 6. – MORA Y RETIRO


1. La falta de pago de la cuota es motivo de retiro automático como miembro de la Asociación.


2. Después de un retiro automático, voluntario o por exclusión ningún miembro puede exigir nada de la Asociación.

 

§ 7. – ASAMBLEA GENERAL


1. La Asamblea General es la máxima autoridad en cualquier asunto de la Asociación.


2. En la Asamblea General, que se celebrará anualmente en el mes de Marzo, se presentará para su aprobación, el presupuesto y el monto de las cuotas de afiliación de la Asociación.


3. La Asamblea General será convocada con el Orden del Día y con plazo mínimo de 21 días.


4. La Asamblea General, que se convocará con fecha, hora y lugar, deberá incluir como mínimo los siguientes puntos en el Orden del día:


·         Elección del Moderador

·         Aprobación del Orden del Día

·         Elección del Cuentavotos

·         Informe del Presidente

·         Rendición de cuentas por el Tesorero

·         Presentación de presupuesto y aprobación de la cuota anual

·         Elección de miembros para la Junta Directiva

·         Elección de un Fiscal

·         Propuestas para discusión


5. Las propuestas que se desee sean tratadas como “Propuestas para discusión” el la Asamblea General tienen que hacerse por escrito y tiene que estar en manos del Presidente mínimo 4 días antes de que se celebre la Asamblea General.


6. Las propuestas de cambios en los actuales estatutos tienen que ser enviadas por escrito a la Junta Directiva antes del primero de Febrero de cada año. Los cambios que afecten a los actuales estatutos solamente podrán ser aprobados si en esa Asamblea General mínimo 2/3 partes de los miembros votan a favor. En caso contrario, la Junta Directiva de la Asociación convocará a una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a más tardar 6 semanas después de la Asamblea General y donde se considerarán aprobados los cambios propuestos con una simple mayoría de votos. En caso de tener que celebrar una Asamblea General Extraordinaria

para cambio de Estatutos solamente se tratará este punto en dicha Asamblea.


7. Toda propuesta hecha en Asamblea General quedará definida por simple mayoría de votos a mano alzada.


8. Nadie podrá votar sin estar presente. Ningún ausente, que no haya entregado excusa valida a la Presidenta 4 días antes de  la celebración de la Asamblea, podrá ser electo.


§ 8. – JUNTA DIRECTIVA


1. La Asociación será dirigida por una Junta Directiva formada por 7 personas con derecho a voto: 1 Presidente, 1 Tesorero,  3 Vocales y 2 Suplentes.


2. El Presidente es electo en la Asamblea General en los años impares. El Presidente electo en la Asamblea General representará a la Asociación en todo asunto.


3. El Tesorero será electo en la Asamblea General en los años impares.


4. Los demás miembro de la Junta, así como el Fiscal serán electos anualmente.


5. La Junta Directiva dirigirá la Asociación de acuerdo con los estatutos y las decisiones de la Asamblea General.


6. Se llevará acta de las reuniones de la Junta Directiva que se pondrán a disposición de todos los miembros en la página de Internet.


7. Si un miembro de la Junta Directiva llegase a faltar, con o sin excusa válida, a 4 reuniones consecutivas, entrará a sustituirlo uno de los suplentes.


8. Es obligación de la Junta Directiva asegurar debidamente los fondos y los bienes de la Asociación.


9. Legalmente los miembros de la Junta Directiva se regirán bajo la ley danesa de indemnización.

 

§ 9. – CONTABILIDAD


1. El Tesorero llevará las cuentas con exactitud y con claridad.


2. La contabilidad estará a disposición de todos los miembros de la Asociación.


3. El Tesorero estará obligado, en cualquier momento y por petición de la Junta Directiva, del Fiscal o de contadores públicos, a exponer la totalidad de la contabilidad.


4. El efectivo de la caja, excepto el efectivo indispensable para los gastos diarios, se depondrá en cuenta bancaria a nombre de la Asociación.


5. Representación de la asociación: el presidente y el tesorero son en comunión los representantes de la asociación para todos los efectos. A nivel económico solamente el tesorero cuando se trate de sumas inferiores a kr. 1.000,00.


6. El Tesorero será el responsable de que se cumplan todas las obligaciones de la Asociación a terceros.


7. El Tesorero presentará en cada reunión de la Junta Directiva un estado de cuentas. En la Asamblea General presentará un estado anual de cuentas revisado por el Fiscal para su aprobación.


8. El calendario de la contabilidad de la Asociación es del primero de enero hasta el 31 de Diciembre.


9. Los fondos de la Asociación no pueden ser repartidos. Ninguna propuesta sobre este punto puede ser asunto a tratar.

 

§ 10. – ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA


1. Se celebrará Asamblea General Extraordinaria cuando el Presidente la convoque o cuando una mayoría de los miembros de la Junta Directiva lo exija o cuando mínimo 1/3 parte los miembros de la Asociación lo requieran por escrito al Presidente especificando los temas a tratar.


2. Se convocará a Asamblea General Extraordinaria  a más tardar 6 semanas después de que la solicitud se reciba.


3. Se requerirá que el/los miembros estén presentes, excepto excusa válida, en la Asamblea General Extraordinaria, de lo contrario ésta será declarada inválida.


4. Toda votación en Asamblea General Extraordinaria será aprobada por simple mayoría a mano alzada.


5. Nadie podrá votar sin estar presente. Ningún ausente, que no haya entregado con anterioridad excusa válida para su ausencia podrá ser electo.

 

§ 11. – PAGINA ELECTRONICA


1. La Asociación contará con una página electrónica: www.ascolda.dk. La cual será manejada por un mínimo de 2 miembros de la Asociación elegidos por la Junta Directiva.


2. La Junta Directiva supervisará y aprobará todos los temas a publicar en la página electrónica.


3. La Junta Directiva será la responsable del contenido de la página.

 

§ 12. – REFERÉNDUM


1. Un referéndum podrá efectuarse en caso de que la Junta Directiva no llegue a un acuerdo sobre un caso específico. Cada miembro con derecho a voto recibirá material pertinente y papeleta de voto.


2. El secretario de la Asociación será el cuentavotos.

 

§ 13. – DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN


1. La Asociación no podrá disolverse, excepto si mínimo 2/3 partes de los miembros votan a favor de la disolución de la Asociación en una Asamblea General o en Asamblea General Extraordinaria.


2. En caso de disolución de la Asociación, todos los bienes de la Asociación serán donados a la sede principal de la Cruz Roja danesa.

 

Los presentes estatutos entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación en la Asamblea General ordinaria celebrada el día 21 de marzo del 2010 en Copenhague.

 

Miembros actuales de la junta

 

John Daza                   Rosa Palacios                Beatriz Villegas

Presidente                  Secretaria                   Tesorera

 

En caso de duda o discrepancia prevalecerá la versión danesa de estos estatutos.

ASC

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies. Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

Jeg godkender/Acepto